Ročník 2018 | Philokallia

Ročník 2018

„Osvícený“ Východ
aneb
Osvícenství a osvícení v hudbě východního křesťanství

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallosznamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již devátý ročník festivalu (2018) je výjimečný mimo jiné i proto, že se inspiroval 240. výročím úmrtí největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a zabývá se tématem „‚Osvícený‘ Východ aneb Hudba doby osvícenství na křesťanském Východě“.
Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícenství i osvícení, přitom jejich chápaní a vliv na Východě a na Západě jsou zcela odlišné. Západní osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřuje zejména na lidský rozum a logiku jako hlavní prostředky poznání a rozvíjení, tedy „osvětlení“ člověka. Ve stejné době na Svaté hoře Athos sv. Nikodém Svatohorec kompiluje jeden z nejdůležitějších spisů pravoslavné spirituality – Filokalii, podle které člověk může být doopravdy osvícen jen „nestvořeným světlem“, tedy pomocí „Božských nestvořených energií“. V tomto procesu lidský rozum a logika nehrají zásadní roli. Duchovní hudba, jak na západě, tak i na východě Evropy, reflektuje velmi zajímavým způsobem ideje západního osvícenství a také pravoslavné chápání osvícení. Tomuto tématu budοu věnovány dva koncerty festivalu, jedna bohoslužba, přednášky a hlavně Mezinárodní konference Duchovní hudba na Východě a na Západě (více o konferenci zde).
Další zajímavostí tohoto ročníku je koncert Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur, které jako první představí v Praze dosud neznámé skladby z rukopisu kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství).
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov – Celonoční bdění) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Gennadij N. Lapajev. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jakuba Rataje a Jana Duška.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9. Zazní také duchovní skladby z doby osvícenství.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč
Online prodej vstupenek zde

Celonoční bdění

13. 10. 2018, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

BOHOSLUŽBA

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (DOPOLEDNE), VSTUP VOLNÝ

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2018 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 – 20:00
pátek: 19:00 – 20:00
sobota: 19:00 – 21:00
neděle: 9:00 – 13:00
vstup volný

11. 10. 2018, 14:30 P.M /VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Datum a místo budou upřesněny v následujících dnech.

Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107